09123232420

ارزان شد! 09123232420 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912

کد سه

همراه اول

پک پلمپ مخابرات

دارای کارت فعالسازی

7 سال خاموش

تومان 35,500,000

-تومان 500,000

تومان 36,000,000

این سیم کارت فروخته شده است

جفت از اول - سه پله از اول - سه پله از آخر - ارقام ریز - خوش گفتار
صفر
دائمی
عالی

خط دائمی 0912 به شماره 09123232420

این سیم کارت دائمی همراه اول دارای نوع رندی جفت جفت اول، سه پله ترتیبی است که به زیبایی خط افزوده است.

خط کد3 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.