خط رند چند نوع است؟ به چه خطی خط رند می گویند ؟ چند مدل خط رند وجود دارد ؟ آیا خط من رند است؟

پادکست مربوط به خط رند را در صورت تمایل دانلود کنید.

 

 

خط رند از میان الگوهای زیر انتخاب میشود . خطی که از رندی بالایی برخوردار باشد مرغوبیت بسیار بالایی دارد . شما میتوانید با مراجعه به صفحه ی چرا خط رند بخریم؟ از مزایای خط رند با خبر شوید.

 

خط رند

رند آیینه ای :

در این دسته چند رقم از اعداد ب صورت متقارن قرار میگیرند .

مانند:۰۹** ۱۳۴*۴۳۱


رند پله ای از اول : 

خطوطی هستند که ۴ رقم اول آن ها به صورت پلکانی افزایش یا کاهش پیدا میکند.

مانند:۰۹** ۳۳ ۳۵ ***


رند پله ای از آخر:

خط هایی که ۴ رقم آخر آنها به صورت پلکانی افزایش یا کاهش پیدا کند.

مانند :۰۹** ***۶۱ ۶۲


رند سه پله:

در این خطوط ۳ زوج عدد به صورت پلکانی افزایش یا کاهش پیدا میکنند.

مانند: ۰۹** * ۸۳ ۸۲ ۸۱ و یا ۰۹** ۸۴ ۸۳ ۸۲ *


رند ترازویی:

خطوطی هستند که سه رقم اول و سه رقم آخر آن ها دقیقا یکی است و بین ۷ رقم تنها رقم میانی متفاوت است.

مانند: ۰۹** ۵۴۲ * ۵۴۲


رند تاریخ تولدی:

۴رقم اول و یا ۴ رقم آخر آنها سال تولد به میلادی و یا شمسی است.

مانند:   ۰۹** *** ۱۳۷۲و یا ۰۹** ۱۳۷۳***


رند ترتیبی از اول:

خطوطی که ۴ رقم و یا بیشتر آنها از ابتدای شماره به صورت ترتیبی قرار بگیرند .هرچه تعداد این ارقام بیشتر باشد خط از مرغوبیت بیشتری برخوردار است.

مانند : ۰۹** ۱۲۳۴***


رند ترتیبی از آخر:

مانند رند ترتیبی از اول با این تفاوت که این ترتیب از آخر به وجود آمده باشد https://apothek..ufen/.

مانند :۰۹** **۱۲۳۴۵


رند تکرار پیش شماره :

خط هایی هستند که پیش شماره یکی از اپراتور ها در آن تکرار شده باشد.

مانند :۰۹۱۲*** ۰۹۱۲


رند تکرار دو رقم آخر:

خطوطی که حداقل دو رقم آخر آن ها تکراری باشد.
مانند : ۰۹** *** ۴۴۲۲


رند جفت جفت از اول:

خطوطی که دست کم ۴ رقم از اول آن ها به صورت زوج زوج تکرار شده باشد.

مانند :۰۹** ۱۲ ۱۲ ***


رند جفت جفت ازآخر:

خطوطی که دست کم ۴ رقم آخر آن ها به صورت زوج زوج تکرار شده باشد.

مانند: ۰۹** *** ۶۵ ۶۵


رند حروفی:

این خطوط بر اساس حروفی که بر روی کیبور تلفن همراه و یا ثابت بر روی اعداد نوشته شده باشد شکل گرفته اند.

مانند : شماره ۰۹** ۱۱۱۸۲۵۲ که چهار رقم آخر آن با کلمه tala مطاابقت دارد .


رند سه جفت از اول:

سه جفت از اول خط به صورت زوج زوج تکراری باشند.

مانند : ۰۹** ۱۲ ۱۲ ۱۲*


رند سه جفت ازآخر:

سه جفت از آخر خط به صورت زوج زوج تکرار شده باشند.

مانند : ۰۹** *۱۲ ۱۲ ۱۲


رند ده دهی از اول :

خطوطی هستند که حداقل ۴ رقم از اول خط به صورت زوج زوج بر اساس مضربی از ده تکرار و یا به همین صورت کاهش یا افزایش پیدا کرده باشند.

مانند : ۰۹** ۵۰۵۰***و یا۰۹** ۴۰۳۰ ***


رند ده دهی از آخر:

خطوطی هستند که حداقل ۴ رقم از آخر خط به صورت زوج زوج بر اساس مضربی از ده تکرار و یا به همین صورت کاهش یا افزایش پیدا کرده باشند.

مانند : ۰۹** *** ۷۰۸۰


رند صد صدی :

خط هایی که ۶ رقم از اول و یا از آخر آنها ۱۰۰تایی افزایش یا کاهش یافته باشد. توضیح اینکه صدگان اول و دوم حتما باید از ابتدای هر صدگان شروع شده باشد. مثل ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ … ، تا ۹۰۰.

مانند : ۰۹** ** ۰۰*۰۰


رند کد پایین:

خطوطی هستند که کد آنها (پس از پیش شماره) از ابتدای هر رنج تا ۱۹* باشد. لازم به ذکر بر اساس عرف بازار این نوع رند و تاثیر قیمتی آن بیشتر در مورد خطوط کد یک پیش شماره ۰۹۱۲ صادق است.

مانند : ۰۹** ۱۱۳ ****


رند گفتاری:

خطوطی که ۶ رقم اول و یا آخر آن ها به دو دسته تقسیم شده و تکرار شوند.

مانند :۰۹** ۴۰۰۴۰۰*


رند هزاری از اول:

خطوطی که سه رقم اول آن ها از آخر و یا اول از ۱۰۰۰ و یا ۲۰۰۰ و… یا از ترکیب این اعداد به دست آمده باشد.

مانند : ۰۹** ۴۵۰۰***


رند ده هزاری از اول:

خطوطی که اول خط مضربی از ۱۰۰۰ و یا ۲۰۰۰ و… یا از ترکیب این اعداد به دست آمده باشد. نکته مهمی که باید رعایت شود روان بودن تلفظ این خط ها است.

مانند :۰۹** ۲۰۰۰۰***


رند هزاری از آخر:

خطوطی که آخر خط مضربی از ۱۰۰۰ و یا ۲۰۰۰ و… یا از ترکیب این اعداد به دست آمده باشد. نکته مهمی که باید رعایت شود روان بودن تلفظ این خط ها است.

مانند : ۰۹** *** ۲۰۰۰


رند ده هزاری از آخر:

خطوطی که آخر خط مضربی از ۱۰۰۰۰ و یا ۲۰۰۰۰ و… یا از ترکیب این اعداد به دست آمده باشد. نکته مهمی که باید رعایت شود روان بودن تلفظ این خط ها است.

مانند : ۰۹** **۴۰۰۰۰


رند ملیونی:

خطوطی که ۷ رقم آن ها به صورت ملیونی خوانده میشود.

مانند : ۰۹** ۵۰۰۰۰۰۰


رند متشکل از دو رقم:

خطوطی که ۷ رقم آن ها تنها از ۲ رقم تشکیل شده باشد.

مانند : ۰۹** ۹۹۹۰۰۹


رند سه رقم یکی از اول:

خطوطی که ۳ رقم اول آنها یکی باشد.

مانند : ۰۹** ۶۶۶****


رند چهاررقم یکی از اول:

خطوطی که ۴ رقم اول آنها یکی باشد.

مانند : ۰۹**۴۴۴۴***


رند پنج رقم یکی ازاول:  

خطوطی که ۵ رقم اول آنها یکی باشد.

مانند :۰۹** ۳۳۳۳۳**


رند شش رقم یکی از اول:

خطوطی که ۶ رقم اول آنها یکی باشد.

مانند : ۰۹** ۵۵۵۵۵۵*


 رند سه رقم یکی از وسط یکی:

در این خطوط سه رقم از میان ۷ رقم تکرار شده است.

مانند :۰۹** ** ۲۲۲**


 رند چهار رقم یکی از وسط:

در این خطوط چهار رقم از میان ۷ رقم تکرار شده است.

مانند:۰۹** *۴۴۴۴**


خط رند پنج رقم یکی از وسط:

در این خطوط پنج رقم از میان ۷ رقم تکرار شده است.

مانند : ۰۹** *۵۵۵۵۵*


خط رند سه رقم یکی از آخر:

خطوطی که سه رقم از آخر آنها تکرار شده باشد.

مانند : ۰۹** ****۳۳۳


رند چهار رقم یکی از آخر:

خطوطی که چهار رقم از آخر آنها تکرار شده باشد.

مانند :۰۹** *** ۱۱۱۱


رند پنج رقم یکی از آخر:

خطوطی که پنج رقم از آخر آنها تکرار شده باشد.

مانند : ۰۹** ** ۵۵۵۵۵


رند شش رقم یکی از آخر:

خطوطی که شش رقم از آخر آنها تکرار شده باشد.

مانند : ۰۹** *۶۶۶۶۶۶


رند هفت رقم یکی:

خطوطی که هفت رقم از آخر آنها تکرار شده باشد.

مانند : ۰۹** ۷۷۷۷۷۷۷


با این وجود اگر علاقمند شدید که بدانید خط شما از چه درجه رندی برخوردار است و یا اگر تمایل داشتید تا قیمت خط خود را بدانید به لینک زیر مراجعه کنید.